Konkurs Walentynkowy – regulamin

Regulamin konkursu
A. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Konkurs Walentynkowy” (dalej jako: Konkurs). Konkurs nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami prowadzonymi przez Organizatora.
2. Organizatorem Konkursu jest firma GRUPA ZACHODNIA Sp. z o.o. Sp. k. (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Tatrzańska 26, 60-413 Poznań), NIP: 7780153331, REGON: 630119199, adres poczty elektronicznej: info@yankeehome.pl,
3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
B. Czas trwania.
1. Konkurs jest ogłoszony na profilu Facebook https://www.facebook.com/grupazachodnia
2. Przebieg Konkursu jest następujący:
a) Wypowiedzi są nadsyłane przez Uczestników w okresie od dnia 08.02.2017 roku do dnia 12.02.2017
b) w dniu 13.02.2017 zostaną wybrane najlepsze wypowiedzi nadesłane przez uczestników
3. Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane na profilu Facebook https://www.facebook.com/grupazachodnia

C) Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Zgłoszenie do Konkursu polega na przesłaniu we wskazanym w Regulaminie terminie na adres poczty elektronicznej info@yankeehome.pl wypowiedzi dotyczącej historii miłosnej powiązanej z jakimś konkretnym zapachem Yankee Candle.
2. Przesłana przez Uczestnika praca konkursowa musi być wizją Uczestnika i musi spełniać założenia konkursowe.
3. Aby wziąć udział w konkursie uczestnik wraz z nadesłaniem wypowiedzi zobowiązuje się do polubienia postu konkursowego na https://www.facebook.com/grupazachodnia
4. Uczestnik Konkursu może wysłać tylko jedną pracę konkursową.
5. Przesłanie wypowiedzi przez Uczestnika, jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem
Organizatorowi przez Uczestnika następujących oświadczeń i gwarancji:
a) Uczestnik jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych, ewentualnie dysponuje
zgodą swoich przedstawicieli ustawowych na udział w Konkursie (zgoda przedstawicieli
wyrażona w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym musi zostać załączona do
e-maila zawierającego pracę konkursową);
b) Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości;
c) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.)
przez Organizatora w zakresie określonym w Regulaminie (część oznaczona lit. F Regulaminu), w
szczególności dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz wydania
nagród jak również do publikowania tych danych, wizerunku Uczestnika oraz nadesłanej przez
niego pracy konkursowej na info@yankeehome.pl lub
https://www.facebook.com/grupazachodnia
d) przesłane wypowiedzi są wynikiem osobistej twórczości Uczestnika oraz nie narusza praw osób
trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków
towarowych.
e) całość praw autorskich do nadesłanej pracy konkursowej przysługuje wyłącznie Uczestnikowi,
a żadna osoba trzecia nie wystąpi z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Organizatorowi
w wypadku korzystania z tej pracy podczas i w celach związanych z Konkursem.
D. Nagrody
1. Nagrodami w konkursie są:
Bony o wartości 50zł do wykorzystania w sklepie
www.yankeehome.pl dla 6 lub więcej osób wybranych przez firmę Grypa Zachodnia.
3. Laureatom nie przysługują roszczenia do zastrzegania szczególnych właściwości nagród,
wymiany na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim roszczenia o wypłatę
wartości ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę. Jakiekolwiek roszczenia laureatów
biorących udział w Konkursie z tytułu nieotrzymania Nagród, które nie zostały im przyznane,
są wyłączone.
4. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej przez Organizatora telefonicznie lub
mailowo na podany przez siebie wraz z nadesłaniem pracy konkursowej kontaktowy numer
telefonu bądź e-mail.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub podanego
przez zwycięzcę konkursu lub inne osoby uprawnione do uzyskania nagrody adresu lub zmianę
innych danych – uniemożliwiającą kontakt, odebranie lub przesłanie nagrody zwycięzcy lub
pozostałym uprawnionym nagrody, jak również Organizator nie odpowiada za niemożność
odbioru lub nieodebranie nagrody zgodnie z terminem wskazanym powyżej z jakiejkolwiek
przyczyny leżącej po stronie zwycięzcy lub innych uprawnionych do nagrody. W takim przypadku
zwycięzca lub inny uprawniony traci prawo do nagrody, która pozostanie do dyspozycji
Organizatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub
nie doręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych
danych.
E. Postanowienia ogólne
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy biorący udział w Konkursie
spełniają warunki określone w Regulaminie.
2. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik Konkursu
podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść i na
związanie się warunkami Konkursu określonymi Regulaminem.
3. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu. Wszelkie materiały
promocyjno-reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4. Regulamin jest dostępny na stronie www.yankeehome.pl
5. Uprawnienia nabyte przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie nie mogą być
przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest
to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w
Konkursie oraz nie będzie dotyczyło istotnych elementów Konkursu (np. skrócenie terminu
wykonania czynności Konkursowych, zmiany dotyczące rodzaju lub wartości nagród). Zmiany
Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.yankeehome.pl