Regulamin konkursu „Yankee Candle & Benefit Cosmetics”

Regulamin konkursu „Yankee Candle & Benefit Cosmetics”

 

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin), określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Relaks podczas podróży” (dalej jako: Konkurs). Konkurs nie łączy się z innymi promocjami lub konkursami prowadzonymi przez Organizatora.

1.2. Organizatorem Konkursu jest firma GRUPA ZACHODNIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna z siedzibą w Sierosławiu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Gipsowa 32, 62-080 Sierosław); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000878833; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 7780153331, REGON 630119199

1.3. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Czas trwania i przebieg konkursu

2.1. Konkurs jest ogłoszony na portalu Facebook i Instagram, w postach na profilach
Yankee Candle Polska i @yankeecandle_pl

2.2. Przebieg Konkursu jest następujący:

2.2.a.W Konkursie biorą udział autorskie dzieła w formie pisemnej (komentarz pod postem konkursowym z zadaniem), które przedstawią odpowiedź na zadanie konkursowe uczestnika.

2.2.b. Prace konkursowe należy opublikować w komentarzu pod postem konkursowym na profilach: FB – Yankee Candle Polska lub IG – @yankeecandle_pl

2.2.c. Konkurs trwa od 20.05.2021 do 22.05.2021

2.2.d. Do 25.05.2021 Organizator wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń 2 prace.

2.3. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na portalu Instagram, w komentarzu pod postem konkursowym na profilach FB – Yankee Candle Polska oraz IG – @yankeecandle_pl.

3. Zasady uczestnictwa w Konkursie.

3.1.  Zgłoszenie do Konkursu polega na przesłaniu dzieła w formie pisemnej (komentarz pod postem konkursowym), które odpowiada na pytanie w zadaniu konkursowym.

3.3. Przesłana przez Uczestnika praca konkursowa musi być wizją i twórczością Uczestnika i musi być zgodna z tematem Konkursu „Yankee Candle & Benefit Poland”

3.4. Uczestnik Konkursu może nadesłać tylko 1 zgłoszenie konkursowe na portalu.

3.5. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestnika następujących oświadczeń i gwarancji:

3.5.a. Uczestnik jest pełnoletni i ma pełną zdolność do czynności prawnych.

3.5.b. Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości;

3.5.c. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych przez Organizatora w zakresie określonym w Regulaminie w szczególności dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz wydania nagród jak również do publikowania tych danych oraz opublikowanej przez niego pracy konkursowej, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.).

3.5.d. Przesłana praca konkursowa jest wynikiem osobistej twórczości Uczestnika oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz praw do znaków towarowych.

3.5.e. Uczestnik obserwuje profile – Yankee Candle Polska i Benefit Poland na Facebooku i Instagramie.

3.6. Uczestnik wyraża zgodę na możliwość wykorzystania pracy konkursowej na profilach społecznościowych firmy Grupa Zachodnia:

– https://www.facebook.com/YankeeCandlePolskaOfficial

– https://www.instagram.com/yankeecandle_pl/?hl=pl

 

4. Zasady wyłonienia Zwycięzców

4.1. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Organizatora spośród Uczestników, którzy wzięli udział w konkursie i są obserwatorami profili Yankee Candle Polska na Facebooku i Instagramie oraz Benefit Poland na Facebooku i Instagramie

4.2. O wyłonieniu Zwycięzcy decyduje Organizator, który wybiera zwycięskie prace, na podstawie własnych, subiektywnych kryteriów, najbardziej oryginalne, pomysłowe i atrakcyjne prace.

5. Nagrody

5.1. Nagrodą dla zwycięzców jest świeca z kolekcji The Last Paradise o zapachu Cliffside Sunrise oraz zestaw kosmetyków od Benefit Poland.

5.2. Zakładana ilość nagród to 2 szt, ale organizator zastrzega sobie prawo do przyznania większej lub mniejszej ilości nagród i wyróżnień.

5.3. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzcy w ciągu 14 dni od daty opublikowania wyników konkursu.

5.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wyróżnień. Nagrodą za wyróżnienie jest kupon do sklepu internetowego www.yankeecandle.pl

5.5. Zwycięzcy nie przysługują roszczenia do wymiany Nagrody na ich równowartość pieniężną ani przekazania osobom trzecim roszczenia o wypłatę wartości ani o zamianę przyznanej Nagrody na inną Nagrodę.

5.6. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej przez Organizatora poprzez wiadomość na Instagramie lub Facebooku, oraz opublikowany przez Organizatora post na portalach Facebook i Instagram, na profilach Yankee Candle Polska i @yankeecandle_pl
W celu uzgodnienia szczegółów wysyłki Nagrody Zwycięzcy muszą skontaktować się z Organizatorem poprzez wiadomości mailowe lub portale społecznościowe.

6. Postanowienia ogólne

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy biorący udział w Konkursie spełniają warunki określone w Regulaminie.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania Nagrody, jeżeli liczba zgłoszeń nie przekroczy 3 lub jeżeli zgłoszenia nie będą prezentowały odpowiednio wysokiego poziomu artystycznego.

6.3. Zgłaszając swój udział w Konkursie i biorąc w nim udział, Uczestnik Konkursu akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść i na związanie się warunkami Konkursu określonymi Regulaminem.

6.4. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.

6.5. Regulamin jest dostępny na stronie www.yankeecandle.pl

6.6. Uprawnienia nabyte przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Organizatora.

6.7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie www.yankeecandle.pl